۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير
گزارش برگزاری دومین همایش روز زنان در ریاضیات

در دانشگاه الزهرا به مناسبت بزرگداشت دکتر مریم میرزاخانی

1399/04/08
آغاز دومین همایش زنان در ریاضیات در دانشگاه الزهرا

و سخنرانی آقای دکتر واعظ پور

1399/02/28
ادامه سخنرانی آقای دکتر واعظ پور

ادامه سخنرانی آقای دکتر واعظ پور

1399/02/28
سخنرانی خانم دکتر دانشخواه

سخنرانی خانم دکتر دانشخواه

1399/02/28
ادامه سخنرانی خانم دکتر دانشخواه

ادامه سخنرانی خانم دکتر دانشخواه

1399/02/28
سخنرانی خانم دکتر سلطانخواه رئیس دومین همایش زنان در ریاضیات

سخنرانی خانم دکتر سلطانخواه رئیس دومین همایش زنان در ریاضیات

1399/02/28
خبر فوری /
مجموعه تصاویر
سال 98
1398/12/20

 • گرامیداشت زنان در ریاضیات گرامیداشت زنان در ریاضیات
  گرامیداشت زنان در ریاضیات
 • دومین همایش گرامیداشت روز زنان در ریاضیاتدومین همایش گرامیداشت روز زنان در ریاضیات
  دومین همایش گرامیداشت روز زنان در ریاضیات
 • گرامی داشت دومین روز زنان در ریاضیاتگرامی داشت دومین روز زنان در ریاضیات
  گرامی داشت دومین روز زنان در ریاضیات
 • آقای دکتر واعظ پورآقای دکتر واعظ پور
  آقای دکتر واعظ پور
 • خانم دکتر دانشخواهخانم دکتر دانشخواه
  خانم دکتر دانشخواه
 • دومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات دومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات
  دومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات
 • خانم دکتر سلطانخواه - رئیس همایش خانم دکتر سلطانخواه - رئیس همایش
  خانم دکتر سلطانخواه - رئیس همایش
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا،دومین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات
cwinmathd2[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : --- تلفن : ---
فاکس :
---